1-شروع استقرار سیستم 2-1- مستند کردن تعهد مدیریت ارشد/1-2-6- اطمینان از بهبود مستمر

سیستم مدیریت انرژی  ISO  50001بر اساس چارچوب بهبود مستمر طرح‌ریزی، اجرا، بررسی و اقدام بنا شده است. اجرای موفقیت آمیز، وابسته به تعهد مدیریت در طول این چرخه بوده و از طریق رهبری و فراهم کردن منابع لازم به منظور بهبود عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی محقق می شود.

مدیریت با حصول اطمینان از اینکه به موارد زیر در سیستم مدیریت انرژی پرداخته شده و از آنها در بهبود عملكرد انرژی استفاده می شود، تعهد نشان می‌دهد.

 • شاخص‌های عملكرد انرژی EnPIs (گام 2-6): EnPIs كه در جهت اهداف كلی سازمان، استراتژی‌ها و خط مشی‌ انرژی، توسعه داده شده اند، برای بهبود عملكرد انرژی استفاده می‌شوند.
 • اهداف خرد و كلان (گام 2-7): اهداف واقعی خرد و كلان در راستای استراتژی‌ها و خط‌مشی انرژی سازمان بهبود می‌یابند و سازمان را در جهت دست‌یابی به سیاستهای كلی به پیش می‌رانند.
 • برنامه عملیاتی (گام 2-8): برنامه های عملیاتی، اقدامات، مسئولیت‌ها، زمانبندی و منابع موردنیاز برای برآورده شدن اهداف خرد و كلان توصیف می‌كنند.
 • اندازه‌گیری (گام 2-2 و 2-6 و 5-2): منابع برای حصول اطمینان از اینکه داده های مورد نیاز برای اندازه‌گیری فعالیت ها آماده می شوند، فراهم گردد.
 • بازنگری مدیریت (گام 6-2): بازنگری مدیریت به طور منظم انجام می‌شود و خروجی های حاصل از بازنگری، نقص ها و یا بهبودهای سیستم را نشان می دهد.
 • گزارش: خروجی حاصل از بازنگری مدیریت در گام 6-2 یكی از اجزای كلیدی گزارش است. مدیریت باید سازمان را به ویژه نسبت به اهمیت، کارکرد موثر و بهبود سیستم مدیریت انرژی مطلع نگاه دارد. این اطلاعات از نتایج حاصل از بازنگری مدیریت و یا سایر اقدامات مدیریت به‌دست می‌آید.
 • برنامه طولانی مدت: برنامه‌ریزی برای آینده، مسئولیتی بزرگ برای مدیریت است. عملكرد انرژی یك پارامتر كلیدی در عملکرد سازمان است و باید در برنامه‌ریزی بلندمدت مدیریت در نظر گرفته‌شود.

مدیریت تضمین می‌كند كه هم زمان با تغییر اهداف و استراتژی‌های سازمان، منابع مناسب و ارتباطات فراهم شود تا امكان تغییر در اقدامات سیستم مدیریت انرژی وجود داشته باشد.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

 • خلاصه آمار:
 • امروز: 466
 • |
 • این ماه: 15059
 • |
 • مجموع: 489606