شرح خدمات طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی

اهم شرح خدمات و فعالیتهای لازم جهت طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی در ادامه آورده شده است. بمنظور بهره گیری از خدمات مشاوران و دستیابی به یک تجربه موفق در طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی پیشنهاد می گردد که شرح خدمات ذیل مورد استفاده قرار گیرد .

فاز اول: شناخت سازمان و تشکیل ساختار تیم مدیریت انرژی

1-1- انجام بازدید و آشنایی اولیه با سازمان

1-2- مروری بر فرایندها و تجهیزات مصرف کننده انرژی، فرایندهای تولید و بررسی نقشه های PFD و P&ID

1-3- بررسی جریان های جرم و انرژی سازمان

1-4- تحلیل وضعیت موجود سیستم مدیریت انرژی بر مبنای چک لیست استاندارد ISO 50001 و آنالیز شکاف

1-5- بررسی و تحلیل ساختار موجود بخش انرژی و تشکیل کمیته های فنی و راهبری انرژی

1-6- تدوین شرح وظایف کمیته های فنی، راهبری و نماینده مدیریت

1-7- برگزاری جلسه توجیهی نحوه طراحی و پیاده سازی استاندارد

1-8- تعیین ساختار گردش اطلاعات و تایید و تصویب مستندات سمت مشاور و سازمان

1-9- تعیین مرزها و دامنه کاربرد سیستم مدیریت انرژی

1-10- تحلیل نقاط قوت و ضعف سازمان و تدوین راهبردهای بهبود مستمر عملکرد انرژی

1-11- تدوین خط مشی انرژی

فاز دوم: جمع آوری اطلاعات و طرح ریزی سیستم مدیریت انرژی

2-1- بررسی و تدوین سطوح تحلیل انرژی سازمان

2-2- تدوین فرم های مورد نیاز جمع آوری اطلاعات و سوابق مصرف و هزینه های انرژی سازمان

2-3- تدوین فرم های مورد نیاز برای شناسایی مصارف بارز انرژی به تفکیک حامل های انرژی

2-4- برگزاری اولین دوره آموزشی با عنوان آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی

2-5- شناسایی الزامات قانونی و سایر الزامات قابل کاربرد در سازمان

2-6- تدوین مستندات نحوه شناسایی، به روز آوری و ارزیابی انطباق با الزامات قانونی

2-7- تحلیل اطلاعات سوابق انرژی و مشخص نمودن مصارف بارز انرژی سازمان (SEUs)

2-8- شناسایی افراد موثر بر مصرف انرژی مصارف بارز

2-9- شناسایی عوامل موثر بر مصرف انرژی مصارف بارز انرژی (متغیرهای مستقل)

2-10- تدوین فرم های مورد نیاز جهت تدوین خط مبناهای انرژی در سطوح مختلف سازمان، فرایندها و تجهیزات

2-11- انجام تحلیل های آماری، پالایش داده ها و تدوین خط مبناهای انرژی (بر مبنای استاندارد ISO 50006)

2-12- تدوین شاخص های عملکردی انرژی متناسب در سطوح مختلف سازمان (بر مبنای استاندارد ISO 50006)

2-13- برگزاری دومین جلسه آموزشی با تاکید بر خط مبناها و شاخص های عملکردی انرژی

2-14- جمع آوری اطلاعات و سوابق مربوط به پروژه های اجرا شده

2-15- جمع آوری اطلاعات مربوط به ممیزی فنی انرژی سازمان (در صورتی که انجام نشده باشد، لازم است مشاور نسبت به اجرای سطح 1 ممیزی انرژی مطابق با استاندارد ISO 50002 اقدام نماید. همچنین در صورت درخواست سازمان، مشاور در قالب قرارداد جداگانه، ممیزی فنی انرژی را بر مبنای سطح 3 استاندارد ISO 50002 انجام می دهد.)

2-16- تدوین فرم پیشنهاد پروژه صرفه جویی انرژی

2-17- شناسایی و تدوین راهکارهای بهبود عملکرد انرژی در سطوح مختلف

2-18- آنالیز شکاف و محک زنی وضعیت موجود عملکرد انرژی با وضعیت مطلوب (مقایسه تطبیقی با نمونه داخلی، خارجی، بهترین مورد (Best Practice)

2-19- اولویت بندی راهکارهای صرفه جویی انرژی و تدوین برنامه های اجرایی

2-20- انجام تحلیل و تدوین اهداف کلان و خرد بر اساس خط مشی، تحلیل شکاف و برنامه های اجرایی

2-21- تدوین نحوه اندازه گیری صرفه جویی انرژی و اثربخشی راهکارها بر اساس استاندارد ISO 50015

2-22- تدوین روش اجرایی طرح ریزی و بازنگری انرژی

2-23- برگزاری سومین جلسه آموزشی با با تاکید بر اهداف و راهکارهای صرفه جویی انرژی

فاز سوم: استقرار و عملیات

3-1- شناسایی و تدوین نیازهای آموزشی افراد موثر بر مصرف انرژی

3-2- تدوین مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی انطباق صلاحیت، آموزش و آگاهی

3-3- تدوین مستندات مورد نیاز ارتباطات در سیستم مدیریت انرژی

3-3-1- ارتباطات داخلی و خارجی

3-3-2- نظام پیشنهادات

3-4- برگزاری چهارمین جلسه آموزشی با تاکید بر کنترل عملیات، طراحی و خرید

3-5- تدوین مستندات مورد نیاز کنترل عملیات انرژی

3-5-1- شناسایی شاخص های کنترل عملیات، حدود نرمال و بالا و پایین شاخص ها در مصارف بارز انرژی سازمان

3-5-2- تدوین چک لیست های نگهداری و تعمیرات انرژی مصارف بارز

3-5-3- تدوین مستندات و دستورالعمل های کنترل عملیات مصارف بارز

3-6- تدوین مستندات مورد نیاز طراحی، نوسازی و بازسازی موارد مرتبط با مصارف بارز انرژی

3-7- تدوین مستندات و فرایندهای مورد نیاز جهت تامین انرژی و خرید تجهیزات و خدمات موثر بر عملکرد انرژی

فاز چهارم: بررسی و اقدام

4-1- برگزاری پنجمین جلسه آموزشی با با تاکید بر پایش، اندازه گیری و تحلیل

4-2- تدوین لیست نیازمندی های اندازه گیری سازمان

4-3- تدوین طرح اندازه گیری و مشخص نمودن نقاط مورد نیاز برای اندازه گیری

4-4- تدوین مستندات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری

4-5- تدوین دستورالعمل های اندازه گیری با تجهیزات پرتابل در تجهیزات مختلف

4-6- تدوین ساختار پایش و گزارش دهی عملکرد انرژی سازمان در سطوح مختلف

4-7- تحلیل و مقایسه مصارف انرژی واقعی با مصارف مورد انتظار

4-8- تدوین مستندات و سوابق پایش شاخص های عملکرد انرژی سازمان در سطوح مختلف

4-9- برگزاری ششمین جلسه آموزشی با با تاکید بر ممیزی داخلی

4-10- تدوین مستندات عدم انطباق ها، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

4-11- بررسی و ایجاد سوابق مورد نیاز سیستم مدیریت انرژی

4-12- ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی

4-13- تحلیل و بررسی عدم انطباق های احتمالی و برنامه ریزی رفع عدم انطباق ها

4-14- تدوین نظام نامه سیستم مدیریت انرژی (نظامنامه اختیاری می باشد)

4-15- تدوین پروفایل انرژی سازمان

فاز پنجم: اخذ گواهینامه سیستم مدیریت انرژی

5-1- برگزاری جلسه بازنگری مدیریت

5-2- همکاری جهت ارزیابی و انتخاب شرکت CB

5-3- همراهی با سازمان در روز ممیزی شخص ثالث

5-4- همکاری با سازمان جهت رفع عدم انطباق های احتمالی

5-5- دریافت گواهینامه

فاز ششم: تدوین و توسعه نرم افزار تحت شبکه سیستم مدیریت انرژی

6-1- تدوین فلوچارت جمع آوری و تحلیل اطلاعات و گزارش دهی

6-2- تدوین فلوچارت تهیه، تایید، تصویب و توزیع مدارک و مستندات سیستم مدیریت انرژی

6-3- تدوین فلوچارت سوابق سیستم مدیریت انرژی

6-4- تدوین فلوچارت مدیریت پروژه های بهبود، اهداف کلان و خرد، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

6-4- طراحی سیستم اطلاعات مدیریت انرژی (EnMS) سازمان

6-5- بررسی ویژگی ها و محدودیت های سخت افزاری و نرم افزاری سازمان جهت استقرار نرم افزار

6-6- تولید نرم افزار منطبق بر سیستم سخت افزاری و نرم افزاری سازمان

6-7- تحلیل داده ها، سوابق و شرح اقدامات، مقایسه، تحلیل شکاف و گزارش دهی روند عملکرد انرژی سازمان

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 109
  • |
  • این ماه: 6178
  • |
  • مجموع: 468524